Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Algemene Voorwaarden Golfbaan Hitland

Artikel 1. Definities
 1. Golfbaan Hitland is een handelsnaam van Recreatieschap Hitland.
 2. Reglementen: dit betreft alle reglementen en voorwaarden welke gelden voor de diverse overeenkomsten, te sluiten met Golfbaan Hitland en welke zijn gepubliceerd op de website www.hitland.nl.
Artikel 2. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten en aangegane verplichtingen door en met Golfbaan Hitland.
 2. Alle overige, op de website vermelde, reglementen en voorwaarden vormen een onderdeel van deze algemene voorwaarden.
 3. Indien de reglementen en voorwaarden elkaar tegenspreken prevaleren de specifieke voor de te sluiten overeenkomst of aan te gaan verplichting geldende voorwaarden.
Artikel 3. Totstandkoming van een overeenkomst
 1. Een overeenkomst met Golfbaan Hitland kan slechts schriftelijk worden aangegaan.
 2. Dit kan via: een opgestuurde overeenkomst, een leveringscontract, offerte, voorstel, ingevuld formulier op de website of een opdrachtbevestiging.
 3. Een overeenkomst kan ook zijn: een aankoop via de website, bijvoorbeeld een rittenkaart.
 4. Een akkoordverklaring c.q. opdracht kan worden gegeven via e-mail (schriftelijke bevestiging van een mondelinge overeenkomst).
 5. Een overeenkomst dient zoveel mogelijk informatie te bevatten, zoals:
  1. Een omschrijving van de verplichting;
  2. NAW gegevens van de partij;
  3. Hoeveelheid;
  4. Datum van ingang van de overeenkomst;
  5. Bedrag;
  6. Periode;
  7. Betalingswijze en betalingstermijn.
Artikel 4. Betalingsvoorwaarden
 1. Betaling dient plaats te vinden in euro’s, volgens de betalingstermijn.
 2. Indien er is overeengekomen dat er een factuur wordt verstuurd, dan dient deze te zijn voorzien van factuurnummer en BTW nummer.
 3. Indien er is overeengekomen dat een (automatische) incasso plaats vindt, dan gelden de bankvoorwaarden, wettelijk behorende bij een incasso-vordering.
 4. Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichting is Golfbaan Hitland gerechtigd, na het in gebreke stellen / aanmanen van cliënt, de levering of dienst in te trekken c.q. terug te vorderen of te annuleren.
Artikel 5. Annulering
 1. Bij annulering van een reeds aangegane verplichting of overeenkomst kunnen administratiekosten en eventueel reeds gemaakte overige kosten, welke niet meer kunnen worden gerestitueerd, in rekening worden gebracht.
Artikel 6. Aansprakelijkheid
 1. Het betreden en gebruiken van de accommodatie van Golfbaan Hitland is op eigen risico.
 2. Schade en / of letsel kan worden verhaald op de veroorzaker welke een overeenkomst heeft met Golfbaan Hitland. De partij die een overeenkomst heeft is verantwoordelijk voor haar deelnemers, gebruikers en leden.
Artikel 7. Overige zaken
 1. Golfbaan Hitland behoudt zich het recht openingstijden van de accommodatie aan te passen aan weers- en/of terreinomstandigheden, onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden, speciale gelegenheden of vanwege, door de overheid opgelegde, wettelijke verplichtingen.
 2. Bovengenoemde aanpassing geeft geen recht op vergoeding of restitutie.
 3. Golfbaan Hitland is gerechtigd, indien de noodzaak hiertoe bestaat en kan worden uitgelegd, deze en onderhavige reglementen en voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Nieuwerkerk aan den IJssel, versie 3.6, 1.11.22

Algemene info Golfbaan Hitland

Kamer van Koophandel: 58728813
BTW nummer: 802128944
Bankrekeningnummer: NL03ABNA0452627532
Adres: Blaardorpseweg 1, 2911 BC Nieuwerkerk aan den Ijssel
Algemeentelefoonnummer: 0180-317188
Algemeene-mailadres: info@hitland.nl